MESAFELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ (Kullanıcı Firmalara Yönelik)

 

MADDE 1-) TARAFLAR

 

Bu sözleşme,

 

SAĞLAYICI: 

Unvanı                                    :EDUJI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM TASARIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adresi                                      :Erzene Mah. Ankara Cad. Ege Tekno Park Blok No:172/67 Bornova/ İzmir 

Vergi Dairesi – VKN                 : HASAN TAHSİN - 3240988945

Mail                                          : contact@eduji.com.tr

 

(Bundan sonra “SAĞLAYICI” olarak anılacaktır)  İle 

 

KULLANICI FİRMA: 

Adı/Soyadı/Unvanı                   :

Vergi Dairesi – VKN                 : 

Adresi                                      :

Telefon                                     :

Faks                                         :

Mail                                          :

 

(Bundan sonra “KULLANICI FİRMA” olarak anılacaktır) 

 

Arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde yapılmıştır.

 

MADDE 2-) TANIMLAR

 

Sağlayıcı                                  :” www.matchintern.com” Alan adlı web sitesinde stajyerler ve işverenler bakımından bir eşleşme ortamını sağlamak adına hizmet veren Eduji Araştırma Geliştirme Yazılım Tasarım Ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ ni,

 

Kullanıcı/ Üye Firma                 : E-posta ve/veya telefon kaydı alınarak işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcıyı,

 

Stajyer                                     : Platform nezdinde staj yeri arayan kayıtlı kullanıcıları,

 

Web Sitesi                                : www.matchintern.com” Alan adlı web sitesini,

 

Platform                                   :Web sitesinde Eduji tarafından oluşturulmuş olan Stajyer eşleme programını ve sağlanan hizmeti, 

 

Kurum                                     :Kişisel Verileri Koruma Kurumu' nu,

 

Online Ödeme Sistemi      : Sağlayıcının, Web Sitesi üzerinden alacağı hizmet bedeline ilişkin ücretin, www.matchintern.com”  Veya www.matchintern.com” ‘ın iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme ’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle bedelin tahsilini sağlayan sistemi, ifade etmektedir. 

 

MADDE 3-) SÖZLEŞME KONUSU 

 

3.1. İşbu Sözleşme, web sitesinde yer alan platform aracılığı ile verilen Kullanıcı Firmalar ile Stajyerlerin aynı platformda bir araya gelmesine, stajyerlerin online eğitiminin tedarik edileceği ortamın sağlanmasına yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Platform içinde yapılan her türlü veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler ("Hizmetler") için geçerlidir. 

 

3.2. İşbu üyelik sözleşmesi ve Web Sitesi’nde yer alan diğer kurallar Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı Firma’nın, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Stajyer ihtiyacı doğrultusunda mesleki profil oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. 

 

3.3. Sağlayıcı, eğitim ve platform hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Sağlayıcı, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

 

MADDE 4-) PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

4.1. Kullanıcı Firma, üyeliği kapsamında üyelik formunda ("form") verdiği ve Platform ‘da paylaştığı kişisel bilgileri dahil tüm bilgi ve verilerden yararlanarak Sağlayıcı’ nın kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Kullanıcı Firma’ ya aittir.

4.2. Kullanıcı Firmanın paylaşmış olduğu tüm kriter, deneyim, geçmiş ve sair tüm hususlar, Stajyerlerin tercihleri doğrultusunda bir kategorilendirme yapılmakta ve platforma üye üçüncü taraflara aktarılmaktadır. Bu kapsamda üç farklı tercih hakkı bulunmaktadır;

 

Kullanıcı Firma’ ya ait bilgilerin "herkese açık" olarak paylaşılmasını seçilmesi durumunda, kişisel veriler Kurum' un ilgili rehberde tanımladığı şekliyle alenileştirilmektedir. Bu durumda söz konusu veriler, Kanunda belirtilen tanımlarla işlenecektir. Bilgilerin "herkes açık" olması halinde, kişisel veriler, “www.matchintern.com”  Üyeleri tarafından görüntülenebilecektir. 

 • Kullanıcı Firma’ ya ait bilgilerin, ", “www.matchintern.com”  Üyesi tüm stajyerler" ile paylaşılması seçildiği taktirde, Stajyer tarafından yapılan başvuru sadece bu seçim dahilinde paylaşılacaktır. Bu durumda, stajyer tarafından başvuru yapılmamış ama, “www.matchintern.com” Üyesi olan işverenler, adayı sadece, “www.matchintern.com” Platformunda aradığı taktirde bulabileceklerdir. Kullanıcı Firma, Platform ‘da yer alan bu özellik ile, tamamen kendi inisiyatifiyle, şahsi bilgilerinde kendi belirlediği bilgileri (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında kamu tarafından aramaya açabileceğini, istediği zaman da bu özelliği kapatabileceğini, ancak açık kaldığı süreçte kişisel bilgilerinin ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğini ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Sağlayıcının herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hakların, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalara dair bilgilendirme için Aydınlatma Metni’ ne bakılabilir.
 • Bilgilerin, "Sadece başvuru yapan stajyerler" ile paylaşılması durumunda, “www.matchintern.com”  Üyesi stajyerlerden sadece başvuru yapan stajyerler bilgileri görüntüleyebilecektir.

4.3.Kullanıcı Firma, paylaşım tercihleri ile ilintili olarak Platformda yayımlanan tüm bilgileri ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun, “www.matchintern.com”  ile beraber , “www.matchintern.com” ‘in Stajyer Kullanıcısı konumunda olan, izin verildiği ölçüde, bilgilerini/ verilerini görüntüleyen ve/veya kaydeden taraflara geçtiğini kabul ve beyan eder. 

4.4.Kullanıcı Firma’nın kişisel verileri, Sağlayıcı tarafından veri sorumlusu işveren sıfatıyla işlenemeyecek olmasına rağmen burada açıklanan diğer amaçlar doğrultusunda işlemeye devam edebilecektir.

4.5.Herhangi bir tarihte Kullanıcı Firma, elde edilmiş ve/veya kaydedilmiş normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini İlgili Kişiye veya direkt olarak söz konusu firmaya kanunun öngördüğü şekil şartlarına uygun biçimde iletecektir. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili hakların, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalara dair bilgilendirilme için Aydınlatma Metni’ ne bakılmalıdır. Kanunun getirdiği yükümlülükler Kullanıcı Firma tarafından yerine getirilmelidir. Kişisel Verilerin İhlaline ilişkin hiçbir sorumluluğun Sağlayıcıya yüklenemeyeceğini Kullanıcı Firma kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.6.Kullanıcı Firmanın üyelik bilgileri ve ilana koyduğu tüm hususlarda kendisine sorulan yönlendirme sorularına verdiği cevaplar ile bağlı olup, hiçbir sorumluluğun,  “www.matchintern.com” ‘a yükletilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7.Sağlayıcının, özgeçmiş oluşturma formunda ("form") yahut Kullanıcı Firmalarca verilen bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Stajyerler ve Kullanıcı Firma sorumludur.

4.8.Kullanıcı Firma, Platformda yayımlanan herhangi ilandan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, ilana başvuru yapılması ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. 

MADDE 5-) KULLANICI FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

5.1. Sağlayıcının, Kullanıcı Firmanın platforma kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen iletişim adresleri üzerinden Kullanıcı Firmaya iletişim, yeni ürün/ hizmete ilişkin bilgilendirme, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma ve e-ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı Firma işbu sözleşmeyi kabul etmekle Sağlayıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

5.2. Kullanıcı Firma, Sağlayıcı yahut platform kullanıcılarından herhangi bir ileti almak istememesi halinde Sağlayıcıya yazılı bildirimde bulunmakla yükümlü olup; Sağlayıcı Kullanıcının talimatı doğrultusunda zorunlu hususlar dışında talep gereği işlem yapmakla yükümlüdür. 

 

5.3. Aşağıda yer alan yükümlülüklerin Kullanıcı Firma tarafından ihlalinde Sağlayıcının herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı Kullanıcı Firmaya rücu edebilir veya her türlü zararın karşılanması için hukuki ve cezai yollara başvurabilir. Gerektiğinde Kullanıcı Firmayı bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. Sağlayıcı, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu sözleşmenin gerektirdiği yükümlülüklerle olan uyumu ve sair yasal mevzuat kapsamında hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

 • Platforma Kullanıcı Firma tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
 • Sağlayıcı tarafından talep edildiği takdirde Kullanıcı Firma kendisine ait kişisel verilerin doğruluğunu ispatlar belgeler ile onaylayabilmelidir. 
 • Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde Kullanıcı Firmanın ilgili kısımları güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
 • Başvuru süreçlerinde Kullanıcı Firma, tarafına iletilmiş olan yahut erişiminde olan Stajyer / yahut başkaca kullanıcılara ait hiçbir kişisel veriyi üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, bu paylaşımın yapılması yahut kusuru olmasa dahi erişime açılmış olması halinde meydana gelecek tüm maddi- manevi tazminat ile cezai yaptırımların sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • Bu nedenle; 

-Güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi;

-Şifreyi güvende ve gizli tutmayı;

-Hesabın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda

-Yasalara ve Sözleşmeye uymayı kabul etmektedir. 

 • Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya Kullanıcı Firma elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden Sağlayıcı sorumlu olmayacaktır. 
 • Kullanıcı Firma, Platformda herhangi başka bir Kullanıcıya ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz. 
 • Kullanıcı Firma, Platformda ve kendine ilişkin bilgilerin yer aldığı bölümde zorunluluk gerektirmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez. Bu ihlalin meydana gelmesi halinde tüm sorumluluğun Kullanıcı Firmanın kendisinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • Kullanıcı Firma, Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.
 • Kullanıcı Firma, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.
 • Kullanıcı Firma, aldatma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.
 • Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez.

5.4. Referans olarak gösterilen kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşılması ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğu Kullanıcı Firmaya ait olup, Sağlayıcının bu konuda hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

MADDE 6-) SAĞLAYICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

6.1. Sağlayıcının, platform üyelerinin girmiş olduğu bilgilerin ve taahhütlerinin gerçeğe uygunluğunu araştırma ve teyit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Platform üyeleri, kayıt kapsamında vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyelik formundaki bilgilerin gerçeğe aykırı, eksik ya da aldatıcı/yanıltıcı olması nedeniyle Sağlayıcının ya da 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde üyeler, mevcut maddi manevi zararlar ile doğması muhtemel her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2. Sağlayıcı web sitesi kullanıcılarınca sunulan içeriğin doğruluğu, kalitesi veya tamlığı konusunda sorumluluk üstlenmez. 

 

6.3. Sağlayıcı, sözleşme konusu hizmetin kullanıcılara vereceği zarar, ziyan, iş kaybı yahut sair hiçbir zarardan sorumlu değildir.

MADDE 7-) HİZMET BEDELİ

7.1. Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetin bedeli Aylık/ Yıllık____ TL’ dir. 

7.2. Ödeme Yöntemi ve şekli?

7.3. Ödeme ve iade süreçleri, Kredi kartı/ banka havale/eft ile yapılacak ve İyzico aracılığı ile gerçekleştirilecektir. 

7.4. Sözleşmenin belirlenen bitiş süresinden sonra kendiliğinden yenilenmesi halinde, hizmet bedelinde kendiliğinden %10 oranında yahut Sağlayıcı tarafından takdir edilecek oranda artış yapılacaktır.

7.5. Kullanıcı Firma, sözleşme feshedilse ve/veya Sağlayıcı tarafından sözleşmeden cayılsa dahi, işbu sözleşmede belirtilen ve varsa peşin olarak yaptığı ödemeleri (faizleri de dahil olmak üzere) herhangi bir iade ve/veya başkaca hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

MADDE 8-) GECİKME FAİZİ

8.1. Kullanıcı Firma, işbu sözleşmeden doğan tüm yükümlülük, borç ve ödemelerini tam ve eksiksiz olarak süresinde yerine getirmediği takdirde, günlük olarak işleyen faiz oranında faizi ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

8.2. Gecikme faizi kanunen talep edilebilecek olan faizden ayrıdır ve Kullanıcı Firma herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın faizin işlemeye başlayacağını kabul ettiğini taahhüt eder.

8.3. Kullanıcı Firma' ya bu konuda herhangi bir fatura, ihtar veya ihbar keşide etmeye gerek yoktur. Temerrüt sebebiyle faiz tahakkuk ettirilmesi, Sağlayıcı’ nın başvurabileceği diğer hukuki takip yollarına başvurma hakkına engel olmaz.

MADDE 9-) GENEL HÜKÜMLER  

    

9.1. Sağlayıcının faaliyetleri yalnızca alanında eğitim görmek ve sektörel firmalar ile tanışıklık gerçekleştirmek isteyen stajyer adayları ile bünyesinde stajyer çalıştırmayı amaçlayan İşveren Firmaları ihtiyaçları, ilgi alanları, yetenekleri, kariyer hedefleri vs. edinilen bilgiler doğrultusunda eşleştirmeye aracılık etmektir. 

 

9.2. Firma tarafından kişisel bilgilerin temin edilmesi, bu kişisel bilgilerin Sağlayıcı tarafından belirlenecek ve uygun bulunacak şekilde kullanımına muvafakat edildiğini göstermektedir. Web sitesine kaydedilen bilgilerin diğer üyeler veya 3. kişiler tarafından kullanılmış olması veya 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) düzenlenen manevi hakların ihlal edilmesi veya her ne şekilde olursa olsun herhangi bir zarara meydan gelmesi halinde Sağlayıcının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Firma üye sıfatını alarak bu maddede belirtilen hususları kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

9.3. İşbu Sözleşmenin Damga Vergisi ve diğer harçların tamamı taraflarca eşit olarak ödenecektir.

 

MADDE 10-) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ 

 

10.1. İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren ve üyeliklerin devam ettiği süre boyunca geçerli olacak ve otomatik olarak üyelik sona erdirilinceye dek yenilenecektir. Ancak tarafların gizlilik ve güvenlik yükümlülükleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

10.2.Taraflar, Sözleşmenin süresinin bitiminden en az on beş gün önce yazılı bildirimde bulunmadıkça, işbu Sözleşme ayrıca herhangi bir işleme ya da bildirime gerek olmaksızın aynı şartlarla ve aynı süre ile kendiliğinden uzamış olacaktır. Taraflar, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yazılı bildirimde bulunmak ve platformdaki üyeliği sona erdirmek koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

10.3. Kullanıcı Firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Sağlayıcı tarafından sözleşme derhal ve haklı nedenle feshedilebilir. 

10.4. Sözleşmenin Sağlayıcı tarafından derhal haklı nedenle feshi halinde Kullanıcı Firma almış olduğu hizmetin bedelini eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. 

MADDE 11-) TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların yukarıda yazılı olan adresleri geçerli tebligat adresleridir. Tarafların tebligat adresinde olabilecek değişiklikler, değişimi takip eden 3 (üç) gün içerisinde Diğer Taraf’ a yazılı olarak bildirilecektir. Bildirilmediği takdirde sözleşmedeki adreslerden birine yapılacak tebligatlar usulüne uygun olarak yapılmış kabul edilecektir.

 

MADDE 12-) UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

 

12.1. İşbu Sözleşmenin, eklerinin, tadillerinin uygulanmasından veya yorumundan doğabilecek ihtilaflarda ve ayrıca Türk Ticaret Kanunu da dahil olmak üzere taraflar arasında doğabilecek tüm uyuşmazlıklar, emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, İzmir Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İZTOTAM) Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.
 
12.2. Uyuşmazlıklara İZTOTAM Tahkim Kuralları yanında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili uyuşmazlığa özgü esasa ve usule ilişkin hüküm ve kuralları uygulanacaktır.
 
12.3. Uyuşmazlık üç hakemden oluşan hakem kurulu tarafından çözüme bağlanacaktır.
 
12.4. Tahkim yeri İzmir’dir.


12.5. Tahkim dili Türkçe’dir."

MADDE 13-) YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 13 madde olmak üzere ________ tarihinde imza altına alınmıştır.

 

SAĞLAYICI

 

 

KULLANICI FİRMA

EDUJI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM TASARIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

 

HASAN TAHSİN – 3240988945

contact@eduji.com.tr

 

 

 

 

 

EKLER:

 

-Temsilcilere ait imza sirküleri

-