EDUJI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM TASARIM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

EDUJI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM TASARIM VE DANIŞMANLIK A.Ş.– Erzene Mah. Ankara Cad. Ege Tekno Park Blok No:172/67 Bornova/ İzmir (“EDUJI” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.  Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
  a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi


Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

b. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Ad soyad, E-posta, Telefon numarası, Fotoğraf, Eğitim bilgileri, Web site bilgileri, Sosyal medya kullanıcı adları/bağlantıları, Uzmanlık alanları, Cinsiyet, Mesleki deneyimler, Konum/lokasyon bilgileri, Görüşme kayıtları (Platformumuz üzerinden gerçekleştirilecek olanlar), IP Adresi, Tarayıcı/Cihaz bilgileri Finansal bilgiler (Üyelik ücreti ödeme durumu, günü vb.), Özgeçmiş, Platform kullanım bilgileri (Gezinilen sayfalar, sayfada durma süresi, video izleme süresi vb.), Platformda yapılacak sınavlara ilişkin veriler, Firmalardan alınacak bilgiler, Firma Adı, Logo, Telefon Numarası, Web sitesi,  Adres, Personel bilgileri (Paylaşılan veya firma adına üye olan kullanıcılar), Firmaların Çalışma alanları, Firma bilgileri (vergi no vb.)

 

 1. Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Şirketimiz ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine uygun olarak muhafaza edilmektedir. 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimizde iletişim ve müşteri kayıt işlemlerine ait veriler in aktarıldığı “MySql” veri tabanı kullanılmaktadır. 

Bu faaliyetler dışında ancak ve ancak zorunluluk içeren bir durum karşısında kamusal yetki ile talepte bulunan gerekli kamu kurum ve kuruluşuna aktarım yapılması mümkündür. 

 1. Kişisel Verilerinizin İmha Edilmesi:

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimiz o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:
a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
b)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde  kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 


 
  5. Başvuru Hakkı

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak “www.matchintern.com“ adresinde yer alan “Eduji Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak;

 1. Erzene Mah. Ankara Cad. Ege Tekno Park Blok No:172/67 Bornova/ İzmir adresine bizzat/elden teslim edebilir,
 2. Erzene Mah. Ankara Cad. Ege Tekno Park Blok No:172/67 Bornova/ İzmir adresine noter kanalıyla gönderebilir,

 

kvkk@eduji.com.tr“ mail adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Yukarıdaki Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini tebliğ aldım ve okudum.

AÇIK RIZA METNİ

EDUJI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM TASARIM VE DANIŞMANLIK A.Ş.– Erzene Mah. Ankara Cad. Ege Tekno Park Blok No:172/67 Bornova/ İzmir (“Eduji” ve/veya “Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verileri Korumu Kanunu (“KVK Kanunu”) hazırlanan aydınlatma metninde; 

 1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
  a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirketimizin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

b. İşlenen Kişisel Verileriniz

Ad soyad, E-posta, Telefon numarası, Fotoğraf, Eğitim bilgileri, Web site bilgileri, Sosyal medya kullanıcı adları/bağlantıları, Uzmanlık alanları, Cinsiyet, Mesleki deneyimler, Konum/lokasyon bilgileri, Görüşme kayıtları (Platformumuz üzerinden gerçekleştirilecek olanlar), IP Adresi, Tarayıcı/Cihaz bilgileri Finansal bilgiler (Üyelik ücreti ödeme durumu, günü vb.), Özgeçmiş, Platform kullanım bilgileri (Gezinilen sayfalar, sayfada durma süresi, video izleme süresi vb.), Platformda yapılacak sınavlara ilişkin veriler, Firmalardan alınacak bilgiler, Firma Adı, Logo, Telefon Numarası, Web sitesi,  Adres, Personel bilgileri (Paylaşılan veya firma adına üye olan kullanıcılar), Firmaların Çalışma alanları, Firma bilgileri (vergi no vb.)

c. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 1. Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 
 2. Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
 3. Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
 4. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
 5. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 6. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
 7. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 8. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 9. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
 10. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 11. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 12. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 13. Ücret Politikasının Yürütülmesi
 14. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
 15. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 16. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” 

 

Şirket ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine uygun olarak muhafaza edilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimizde iletişim ve müşteri kayıt işlemlerine ait verilerin aktarıldığı “MySql” veri tabanı kullanılmaktadır. 

Bu faaliyetler dışında ancak ve ancak zorunluluk içeren bir durum karşısında kamusal yetki ile talepte bulunan gerekli kamu kurum ve kuruluşuna aktarım yapılması mümkündür. 

Şeklinde belirtilenler doğrultusunda aşağıda “izin veriyorum” şeklinde işaretlenen hususlarda herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma metninde detaylı olarak yer verilen kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık çalışanları, elde etme yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına ilişkin haklarım, veri güvenliğinin sağlanması ve başvuru hakkım kapsamında bilgilendirildiğime, 

Kişisel ve özel nitelikli verilerimin, sözleşmenin ifası ve kanunda açıkça öngörülme, bir hakkında tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ölçülü bir biçimde işlenmesi ve  aktarılması halleri haricinde gizlilik taahhüdü ile veri işleme faaliyetlerinde görev alan, sır saklama yükümlülüğü altında bulunmayan kişiler ile yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından ölçülü bir biçimde Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma metninde belirtilen hususlara uygun olarak işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine açık rıza gösteriyorum.

 1. Şirket tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtdışına aktarılmasına açık rıza gösteriyorum.
 2. Şirket tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde kişisel verilerimin reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine açık rıza gösteriyorum.